MAŁŻEŃSTWO
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!
Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej rok przed
planowanym ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu.
Po ukończeniu nauk przedślubnych zakończonych dniem skupienia oraz po 3 spotkaniach
w poradni życia rodzinnego – około 6 miesięcy przed ślubem narzeczeni umawiają się na
spisanie protokołu przedślubnego.


Dokumenty, które należy przygotować w celu spisania protokołu przedślubnego:


 metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesiące przed spisaniem protokołu;
 świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej;
 świadectwo ukończenia przygotowania bliższego do małżeństwa (jeżeli takie miało
miejsce)
 dowód osobisty.


Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze
zaświadczenia sporządzonego w USC miejsca zamieszkania narzeczonych (wyciąg z aktu
urodzenia dla celów zawarcia małżeństwa, świadectwo o stanie wolnym, obywatelstwie
polskim i miejscu zamieszkania). Zaświadczenie z USC jest ważne 6 miesięcy.
W przypadku, gdy kandydaci (zarówno kobieta jak i mężczyzna) nie ukończyli lat 18,
wymagana jest zgoda Sądu dla nieletnich, dyspensa z Kurii Biskupiej oraz zgoda
rodziców. Jednakże załatwienie tych spraw dokonuje się przy udziale Proboszcza.

Szczegółowe informacje oraz rezerwacja terminu nauk przedślubnych i poradni życia
rodzinnego
https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/aktualnosci/166-narzeczeni-zarezerwuj-termin

Loading

Facebook
Skip to content