CHRZEST
Chrzest jest najcenniejszym skarbem, darem danym za darmo przez Stwórcę z miłości ku
stworzeniu. Jest on początkiem wielkiej przygody z Bogiem, trwania i wzrastania w Nim
dla naszego zbawienia.
Sakrament chrztu św. udzielany jest w terminie uzgodnionym przez rodzinę. Nauka dla
Rodziców i Chrzestnych odbywa się zawsze w III piątek miesiąca po wieczornej Mszy św.
czyli około godz. 17.45 w nowym kościele.
Również w dogodnym dla rodziny terminie wyznacza się pierwszą rocznicę chrztu dziecka
czyli tzw. ROCZEK.
Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania najpóźniej
tydzień przed uroczystością.
W kancelarii parafialnej przedstawiamy następujące dokumenty:
 wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu),
 nazwiska i imiona chrzestnych z danymi osobowymi,
 zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
(można donieść później).
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wybrany przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców lub przez osoby
  zastępujące, a w razie braku rodziców lub zastępców przez proboszcza lub szafarza chrztu;
  jednoczenie jest odpowiedni do podjęcia tego zadania i ma intencję jego spełnienia;
 2. ukończył szesnaście lat życia. Biskup diecezjalny ma uprawnienie do określenia innej
  granicy wieku,a ponadto proboszcz lub szafarz może dla słusznej przyczyny dopuścić
  wyjątkowo do pełnienia tego zadania osobę nie mającą wymaganego wieku;
 3. jest katolikiem, przyjął bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą
  i odpowiednie do podejmowanego zadania;
 4. nie podlega karze kanonicznej wymierzonej lub deklarowanej zgodnie z prawem;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
  Na świadka chrztu może zostać dopuszczona osoba należąca do niekatolickich
  wspólnot kościelnych.

Loading

Facebook
Skip to content