BIERZMOWANIE
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowana. (…)
Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z
Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej
zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i
uczynkiem oraz do bronienia jej”. (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285)

Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie szkolnej. W I
piątek miesiąca uczestniczą we Mszy św. oraz przystępują do spowiedzi św. W ramach
przygotowania do przyjęcia tego sakramentu odbywają się spotkania w salce parafialnej w
każdy piątek po wieczornej Mszy św.
Świadkiem bierzmowania może być ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie lub jego rodziców, a w razie ich
  braku przez proboszcza lub szafarza bierzmowania; jest do tego odpowiedni i ma intencję
  pełnienia tego zadania;
 2. ukończył 16 lat życia, jeśli biskup diecezjalny nie określił wieku albo proboszcz lub
  szafarz nie uznał za uzasadnione dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem bierzmowanym i przyjął już Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z
  wiarą i odpowiednie do podejmowanej funckji;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kanonicznej kary, wymierzonej lub zdeklarowanej;
 5. nie jest ojcem ani matką bierzmowanego, może by współmałżonkiem
  Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie jednego tylko świadka, nie może nim
  zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej.

Loading

Facebook
Skip to content